تبلیغات
ثامن زیست - سئوالات امتحانی زیست سال چهارم تجربی دبیرستان محمودیه -آذر 94
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

سئوالات آزمون زیست شناسی           فصل 3و4        سال چهارم دبیرستان محمودیه 3-آذر 94

الف-جاهای خالی را پر کنید

1-درمدل سوپ بنیادین محل تشکیل موادآلی ساده تر در........است ولی محل تشکیل موادآلی پیچیده در......می باشد.

2-درمدل حباب محل تشکیل موادآلی ساده در..........است ولی محل تشکیل مواد آلی ساده تر در...... می باشد.

3-متنوع ترین گروه جانوری........بوده اند واولین مهره داردان خشکی از دگرگونی ..........بوجود آمدند.

4-درانتخاب مصنوعی عامل انتخاب کننده ...........ودرانتخاب مصنوعی عامل انتخاب کننده........است

ب-سئوالات درست ونادرست

1-انتخاب طبیعی تنها روی آن دسته از تفاوتهای ژنتیکی اثر می کند که به شکل فنوتیپ بروز کرده است.

2-انتخاب طبیعی روی کل جمعیت اثر می گذارد نه در فرد.

3-تکامل در جمعیت اتفاق می افتد نه در فرد.

4-جهت تکامل جانداران را وقوع چهش های مشخص تعیین می کند.

ج- سئوالات تشریحی:

1- واژه های زیر را شرح دهید:الف- اندام همولوگ      ب-انقراض گروهی ج- کواسروات   د- میکروسفر

2-دودلیل که ثابت کند اولین مولکول حیاتی RNA بوده است.رابنویسید.

3-درک علائم سلولی برای تاژکداران کلونی دار ابتدائی چه فایدهای داشته است ؟

4- درمورد گسترش حیات :الف- اولین جانداران پرسلولی که درخشکی ظاهر شدند ؟  ب- اولین جانداران که از دریا به خشکی آمدند؟ ج- موفق ترین مهره دار زنده ؟         د- اولین مهره داران خشکی ؟

5- برطبق نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی گوناگونی ژنی چگونه بهیدایش گونه های جدید منجر می شود ؟

6-الگوی تعادل نقطه ای را تعریف ونمودار آن را  رسم کنید ؟

7-در ملانینی شدن صنعتی چگونگی جانشینی پروانه های تیره به جای روشن را براساس انتخاب طبیعی توضیح دهید ؟

8- حفره گلویی چیست ودر چه جانورانی حفظ می شود ؟

9- دومفهوم که از درخت تبار زایشی استنباط می شود را بنویسید.

10- طبق نظریه درون همزیستی منشا میت وکندری وکلروپلاست در سلولهای یوکاریوتی چیست؟
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 آذر 1394 توسط علایی