تبلیغات
ثامن زیست - نمرات زیست سال چهارم محمودیه 3 آذر 94
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی عنمرات چهارم تجربی دبیرستان محمودیه 3
ردیف فامیل
نمره

1 مومن
16

2 ظهوریان
15.5

3 تنومند زاده
15

4 طهرانیان
14.5

5 مردخدا
13

6 بافتیان
13

7 منتظمی
11.5

8 ضیا خالو
11

9 رئیس زاده
10.5

10 حیدری
10

11 شفائی
10

12 اخروی
9.5

13 کوه درئی
9

14 مفرد
9

15 خوشدل
8

16 نقابی
8

17 حاجی زاده
7

18 نجف زاده
6

19 زالی
6

20 خسرویان
6

21 یعقوبی
3.5

22 بویه
0.5

23 دهقان
0

24 عباسی
0

25 میری
0

26 بجنوردی
0


.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 آذر 1394 توسط علایی