تبلیغات
ثامن زیست - نكات فصل هشتم– ژنتیك و خاستگاه آن-سال سوم تجربی-قسمت دوم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
 رابطه ی غالب و مغلوبی مربوط به همه ی آلل ها نیست
79)  بعضی الگو های تولید مثلی از الگوی مندلی تبعیت نمی كنند كه مهمترین اها عبارتند از :
a.     صفاتی كه تحت اثر چند ژن هستند.
b.    صفاتی كه حالت غالب ناقص دارند.
c.     آلل هایی كه همزمان با هم اثر خود را نشان می دهند.( حالت هم توانی)
d.    آلل های چند گانه.
e.     صفات تحت اثر محیط.
80)  صفاتی كه تحت اثر چند ژن قرار دارند ، صفات چند ژنی نامیده می شوند.
81)  در حالت صفات چند ژنی ، این چند ژن ممكن است روی یك كروموزوم باشند یا اینكه روی كروموزوم  های مختلف پراكنده باشند.
82)  صفاتی مثل رنگ چشم ، طول قد ، وزن بدن ، رنگ مو ، و رنگ پوست از نوع چند ژنی هستند.
83)  حالتی كه در آن رابطه غالب و مغلوبی نیست و فرد ناخالص (هتروزیگوس) حالت حد واسط را نشان می دهد ، غالب ناقص نامیده می شود.
84)  مثال این حالت در رنگ گلبرگ گل میمونی و نیز حالت موی انسان مشاهده می شود.
85)  در مورد گل میمونی از آمیزش گل میمونی با گل قرمز با گل میمونی با گل سفید ، همه ی نتایج دارای گل صورتی خواهند شد.
86)  در مورد گل میمونی آلل رنگ قرمز با R و آلل رنگ سفید با W نشان داد می شود.
87)  در مورد موی انسان از آمیزش فردی با موی مجعد با فرد دارای موی صاف ، فرزندان دارای موی موج دار خواهند شد.
88)  هم توانی نوعی رابطه میان دو آلل است كه طی آن اثر هر دو آلل همراه با هم ظاهر می شوند.
89)  تفاوت هم توانی با غالب ناقص این است كه در غالب ناقص حالت حد واسط ظاهر می شود ولی در هم توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر میشود.
90)  مثال برای حالت هم توانی ، آمیزش اسب با موی قرمز با اسب دارای موی سفید است كه كره اسب حاصل هم موهای قرمز و هم موهای سفید دارد.
91)  بعضی ژن ها دارای بیش از دو آلل هستند كه به این گونه صفات حالت چند آللی گفته می شود.
92)  مثال حالت چند آللی ،‌ ژن گروه خونی انسان است كه سیستم ABO نامیده می شود و دارای سه آلل IA , IB , i  است.
93)  IB و IA   هر دو نسبت به i   غالب هستند ، اما نسبت به یكدیگر ربطه ی هم توانی دارند.
94)  با توجه به این آلل ها و رابطه های آنها با هم در كل 6 ژنوتیپ و 4 فنوتیپ از نظر گروه خونی به وجود می آید.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 بهمن 1393 توسط علایی