تبلیغات
ثامن زیست - سوالات فصل 6-دوم تجربی-قسمت دوم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

28- علت صداهای غیر طبیعی قلب چیست؟

29- هر دوره کار قلب شامل چه بخشهایی می باشد؟ هریک چه مدت طول می کشد؟

30- حجم ضربه ای و برون ده قلب  را تعریف کنید؟

31- اگر قلب فردی در دقیقه 72 بار بزند حجم ضربه ای آنرا محاسبه کنید.

32- کاردیو گرافی و کاردیوگرام را تعریف کنید.

33- الکترو کاردیوگرافی و الکترو کاردیوگرام چیست؟

34- نوار قلب را چگونه و از چه قسمت هایی از بدن می توان گرفت؟

35- یک منحنی الکترو کاردیوگرام شامل چند موج بوده هریک مربوط به چیست؟

36- علت هریک از تغییرات زیر در الکتروکاردیو گرام را بیان کنید.

الف ) افزایش ارتفاع QRS          ب ) کاهش QRS       ج ) فاصله بیش از حد طبیعی بین P و  Q

37- الکتروکاردیوگرام و ارتباط آن با انقباض بطن ها را به صورت یک شکل نشان دهید.

38- سیاهرگ چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

39- سرخرگ چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

40- سرخرگ چگونه پیوستگی خون در رگها را تامین می کند؟

41- چه عواملی در سرعت خون در رگها موثرند ؟ نام ببرید.

42-مقاوت در مقابل جریان خون به چه عواملی بستگی دارد؟

43- توزیع خون در بافت ها چگونه انجام می شود؟

44- مهمترین نقش در مقدار خون ورودی به بافتها برعهده چیست؟ و چگونه این کار را انجام می دهد ؟

45- چه عواملی باعث افزایش قطر رگها می شود؟

46- گردش خون و تبادل مواد در مویرگ ها تحت تاثیر چه نیروهایی می باشد؟

47- فشار تراوشی چیست ؟ این نیرو حاصل چیست؟

48- تفاوت فشار اسمزی در ابتدای و انتهای مویرگ نسبت به فشار تراوشی چگونه است؟

49- عوامل ایجاد کننده خیز یا ادم را بیان کنید.

50- تفاوت مویرگ های خونی و مغزی چیست؟

51- چه عاملی باعث بازگشت پلاسما به خون می شود؟

52- چه ویژگی هایی در مویرگ وجود دارد، که آنرا برای کاری که انجام می دهد مناسب ساخته است؟

53- بیشترین میزان خون در کدام بخش دستگاه گردش خون است؟

54- عواملی که در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند را نام ببرید.
نوشته شده در تاریخ شنبه 25 بهمن 1393 توسط علایی