تبلیغات
ثامن زیست - سوالات فصل 6-علوم زیستی-قسمت اول
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

سوالات فصل 6-علوم زیستی

1-واژه های زیر را تعریف کنید:

الف-اکو لوژی

ب-اکوسیستم

ج- زنجیره غذایی

د-شبکه غذایی

ه- هرم ماده

و-هرم تعداد

2-چراخورشید اولین حلقه زنجیره های غذایی نیست؟

3-چرا هرم انرژی هرم ماده نیز بحساب می آید؟

4-انرژی به چه صورت هایی در زنجیره غذایی هدر می رود؟

5-عوامل غیر زنده اکوسیستم رانام ببرید؟

6- عوامل زنده اکوسیستم را نام ببرید ومثال بزنید؟

7-یک زنجیره غذایی باپنج حلقه که انسان نیز در آن باشد رسم کنید.

8-یک هرم تعداد رسم کنید وتغییرات تعداد وجثه راروی آن نشان دهید.

9- در شبکه غذایی زیر :الف-چند زنجیره غذایی وجود دارد؟

ب-طولانی ترین زنجیره را مشخص کنید وچند حلقه دارد؟(شکل در کلاس)

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1393 توسط علایی