تبلیغات
ثامن زیست - نمونه سوال از فصل 5-تنفس- زیست شناسی سال دوم تجربی
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
 الف-صحیح یاغلط بودن هر مورد را مشخص کنید.

۱) جریان هوای درون شش های پرندگان یک طرفه واز عقب به سوی جلو است.       (ص)

۲) در باکتری ها تنفس توسط شش ها صورت می گیرد.        (غ)

۳) موجودات تک سلولی آبزی اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق انتشار می گیرد.       (ص)

 ۴) تنفس جانوران پر سلولی نیز همانند جانوران تک سلولی است.     (غ)

 ۵) کرم خاکی موجودی است که تنفس پوستی دارد.       (ص)

 ۶) حشرات از طریق نای تنفس می کنند.         (ص)

 ۷) کمتر مهره داران ساکن خشکی شش دارند.       (غ)

 ۸) انتقال گازها بین شش ها و سلول های بدن با کمک سیستم گردش مواد انجام می گیرد.  (ص)

 ۹) دستگاه تنفسی انسان شامل مجاری تنفسی و شش ها و ماهیچه های عصبی است.     (غ)

 ۱۰) مقدار کمی مواد غذایی در بین دو دیواره جنب وجود دارد.      (غ)

 ۱۱) دم وباز دم نتیجه تبعیّت شش ها از حرکات قفسه سینه است.    (ص)

 ۱۲) در انسان قفسه سینه به وسیله ماهیچه های بین دنده ای از حفره شکم جدا شده است.   (غ)

 ۱۳) دیافراگم با حرکت خودبه پایین وبالا، حجم قفسه سینه را افزایش وکاهش می دهد.     (ص)

 ۱۴) ماهیچه هایی که قفسه سینه را بالا می برند و حجم آن را افزایش می دهند ماهیچه های

باز دم می گویند.        (غ)

 ۱۵) در بیماری آسم نایژه ها تنگ می شوند و تنفس را مشکل می کنند.         (غ)

ب-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱-در ماهیچه های پروازی پرندگان ماده ای شبیه به هموگلوبین به نام................وجود دارد.(میوگلوبین )

۲) کار دستگاه تنفسی رساندن اکسیژن به .............. بدن است.        ( سلول های )

۳) بعضی جانوران برای انجام تنفس از همه سطح بدن خود استفاده می کنند. به این نوع تنفس

................. می گویند.           ( تنفس پوستی )

۴) موجودات تک سلولی اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق............ می گیرند.    ( انتشار )

۵) تنفس کرم خاکی و کدو ............... است.       ( پوستی )

۶) در تنفس پوستی اکسیژن از جدار نازک مویرگ ها ی پوستی عبور می کند و وارد................ می شود.        ( خون )

۷) حشرات سیستم تنفسی متفاوتی دارند این سیستم از تعدادی لوله های درونی به نام ............... تشکیل شده است.          ( نای )

۸) پرده دو جداره .............. شش ها را به دیواره قفسه سینه مربوط می کند.    ( جنب )

۹) در انسان و سایر پستانداران قفسه سینه به وسیله ...................... از حفره شکم جدا شده است .       ( پرده دیافراگم )

۱۰) ماده ای به نام ............... از برخی سلول های دیواره کیسه های هوایی ترشح می شود سطح داخلی این کیسه ها را می پوشاند.           ( سورفاکتانت )

۱۱) هریک از ما در هر دم و بازدم در حدود .............میلی لیتر هوا را جابه جا می کنیم.   (500)

۱۲) یک سوم هوا را هوای............... می نامند.        ( مرده )

۱۳) به مجموع هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک بازدم عمیق بیرون می دهد ................ می گویند.          ( ظرفیت حیاتی )

۱۴) هموگلوبین برای انتقال .............. در خون به کار می رود.        ( گاز ها )

۱۵) در حدود 97 درصد ............. به وسیله هموگلوبین و بقیه به صورت محلول در پلاسما به بافت ها منتقل می شود.              ( اکسیژن )

۱۶) هموگلوبین با .............. مولکول اکسیژن ترکیب می شود.          ( چهار )

۱۷) تقریبا ً 70 درصد دی اکسید کربن درخون به صورت .............. در می آید.    (بیکربنات)

۱۸) با توجه به مسیر تنفس در نقطه چین ها کلمه های مناسب قرار دهید.

بینی ، حلق ، نای ، ......... ، .........، کیسه هوایی ، .........، ......... ،........، ........، بینی.

( نایژه – نایژک         ،     نایژک – نایژه – نای – حلق ) ج) سوالات تشریحی وکوتاه جواب.

۱) جریان هوا در پرندگان چگونه است؟

جریان هوای درون شش های پرندگان یک طرفه و از عقب به سوی جلو است.

۲) باکتری ها چگونه تنفس می کنند؟

در باکتری ها تنفس توسط غشا صورت می گیرد.

۳) موجودات تک سلولی اکسیژن مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟

موجودات تک سلولی آبزی اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق انتشار می گیرند و دی اکسید کربن را نیز از همین طریق دفع می کنند.

۴) دو جانور را نام ببرید که تنفس پوستی دارند؟

کرم خاکی و کرم کدو.

۵) کرم خاکی اکسیژن را چگونه می گیرد؟

اکسیژن از جدار نازک مویرگ های پوستی عبور می کند و وارد خون می شود . دی اکسید کربن نیز به همین طریق از بدن دفع می شود.

۶) کرم خاکی و موجودات که تنفس پوستی دارند باید در چه مکانی زندگی کند؟

کرم خاکی و موجودات دیگر که تنفس پوستی دارند باید درمحیط های مرطوب و یا در آب زندگی کنند تا سطح بدن آنها همیشه مرطوب بماند.

۷) تنفس ماهی چگونه است؟ توضیح دهید؟

ماهی ها با آبشش تنفس می کنند.در دو طرف سر ماهی ردیف هایی از آبشش ها قرار دارد. اکسیژن محلول در آب از سطح آبشش ها وارد مویرگ ها می شود و دی اکسیدکربن در خلاف جهت اکسیژن از مویرگ ها به درون آب انتشار می یابند.

۸) دستگاه تنفسی شامل چه چیز های است؟

دستگاه تنفسی شامل شش ها ، مجاری هوا و قفسه بسته سینه است که شش ها را درخود جای داده است.

۹) جنب را تعریف کنید؟

پرده دو جداره جنب شش ها را به دیواره قفسه سینه مربوط می کند.

۱۰) مجاری تنفسی را به ترتیب نام ببرید؟

بینی – حلق – نای – نایژه – نایژک

۱۱) در بین دیواره جنب چه چیزی وجود  دارد وچه کاری انجام می دهد؟

مقداری کمی مایع دربین دو دیواره جنب وجود دارد که لغزنده است وحرکت شش ها را آسان می کند.

 ۱۲) ماهیچه های دستگاه تنفسی را نام ببرید؟ دیافراگم – ماهیچه های بین دنده ای خارجی و داخلی .

۱۳) پرده دیافراگم را تعریف کنید؟

در انسان قفسه سینه به وسیله پرده دیافراگم از حفره شکم جدا شده است.

۱۴) نقش سورفاکتانت را در تنفس بنویسید؟

ماده ای به نام سورفاکتانت از برخی سلول های دیواره کیسه های هوایی ترشح می شود سطح داخلی این کیسه ها را می پوشاند و کشش سطحی مایع پوشاننده آنهارا کاهش می دهد و باز شدن طبیعی آنها را تسهیل می کند.

۱۵) هوای جاری را تعریف کنید؟

در هر دم و بازدم در حدود 500 میلی لیتر هوا را جابه جا می کنیم به این میزان هوا ، هوای جاری گفته

 می شود.

۱۶) هوای مکمل و هوای ذخیره بازدمی را توضیح دهید؟

پس از هر دم معمولی می توان با یک دم عمیق حجم بیش تری از هوا را به درون شش ها فرستاد. این حجم هوا را هوای ذخیره دمی یا هوای مکمل می نامند. هم چنین هوایی را که پس از هر بازدم معمولی و با یک بازدم عمیق می توان از شش ها خارج کرد ، هوای ذخیره بازدمی می نامند.

۱۷) ظرفیت حیاتی چیست؟

به مجموع هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک بازدم عمیق بیرون می دهد ظرفیت حیاتی می گویند.

۱۸) در بیماری آسم چه چیزی موجب تنگی نفس می شود؟

در بیماری آسم ناژک ها تنگ می شود و تنفس را مشکل می کنند.

۱۹) تنفس واقعی را تعریف کنید؟

تنفس واقعی سلول های بدن با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی صورت می گیرد که تنفس واقعی نام دارد.
نوشته شده در تاریخ شنبه 4 بهمن 1393 توسط علایی