تبلیغات
ثامن زیست - اندامکهای سلولی -5
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

واكوئل ها

67-  همانند لیزوزوم ها كیسه هایی از جنس غشا هستند كه به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند.

68-  واكوئل های گوارشی و لیزوزوم ها با یكدیگر برای گوارش همكاری دارند.

69-  واكوئل بسیار درشت سلول های گیاهی ، واكوئل مركزی نام دارد كه معادل یك لیزوزوم بزرگ است.

70-  واكوئل مركزی با جذب آب به بزرگ شدن سلول گیاهی كمك می كند.

71-  واكوئل مركزی در گلبرگ گیاهان ممكن است رنگیزه هایی داشته باشد كه سبب جذب حشرات به هنگام گرده افشانی شوند.

72- واكوئل های مركزی در بعضی از گیاهان حاوی مواد سمی هستند كه به این ترتیب گیاه در برابر جانوران گیاهخوار و بعضی از آفات گیاهی از خود دفاع می كند.

 

73-  نوع خاصی از واكوئل به نام واكوئل ضربن دار در پارامسی كه آغازی مژكدار تك سلولی آب شیرین است وجود دارد.

74-  واكوئل ضربان دار ، آب اضافی را در سلول جمع كرده و سپس به بیرون می راند.

75- دفع آب اضافه برای آغازیان آب شیرین بسیار ضروری است چون آب دائماً وارد سلول می شود و اگر سلول راهی برای دفع آب اضافی نداشته باشد ، آنقدر حجیم می شود كه سرانجام می تركد.

76-  در واقع واكوئل ضربان دار برای حفظ تعادل محیط درونی سلول ، حیاتی است.

77-  در دستگاه غشایی درونی ، پیوستگی ساختاری مستقیمی بین پوشش هسته ، شبكه ی آندوپلاسمی زبر و شبكه ی آندوپلاسمی صاف برقرا است.

78- مثلاً وزیكول های انتقالی در شبكه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند ، سپس به جسم گلژی وارد می شوند و سرانجام به لیزوزوم و یا واكوئل تبدیل می‌شوند.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط علایی