تبلیغات
ثامن زیست - اندامکهای سلولی -4
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

 

جسم گلژی

49-  به پاس پژوهش های كامیلو گلژی ، زیست شناس و پزشك ایتالیایی به این نام خوانده می شود.

50-  گلژی با استفاده از میكروسكوپ نوری و نیز روش های رنگ آمیزی سلول و اجزای آن جسم گلژی را كشف كرد.

51-  این اندامك از كیسه‌های پهنی كه بر روی هم قرار گرفته اند ، تشكیل شده است.

52-  جنس كیسه های گلژی از غشا است.

53-  كیسه های گلژی بر خلاف شبكه ی آندوپلاسمی به هم پیوسته نیستند.

54-  تعدا اجسام گلژی در هر سلول از چند عدد تا چند صد عدد است.

55-  تعداد اجسام گلژی به میزان فعالیت سلول در ترشح پروتئین و مواد ترشحی دیگر بستگی دارد.

56- مولكول هایی كه توسط شبكه ی اندوپلاسمی تولید می شوند به وسیله‌ی كیسه چه های انتقالی به دستگاه گلژی وارد می شوند و در آنجا این مولكول ها نشانه گذاری می شوند و بر حسب نشانه ای كه دارند به نقاط مختلف سلول فرستاده می شوند.

 

لیزوزوم

57-  لیزوزوم ها جزء دستگاه غشایی درونی هستند.

58-  شبكه ی آندوپلاسمی زبر و جسم گلژی ، لیزوزوم ها را تولید می كنند.

59-  لیزوزوم كیسه‌ای است غشا دار كه دارای آنزیم های تجزیه كننده است.

60- غشای لیزوزوم ها ، در واقع پیرامون قسمتی را فرا گرفته است كه آنزیم های گوارشی در آن ذخیره هستند و به این ترتیب دیگر قسمت های سلول از گزند آنزیم های گوارشی در امان می مانند.

61-  بدون لیزوزوم ها هیچ سلولی نمی تواند آنزیم های گوارشی را در درون خود داشته باشد.

62-  لیزوزوم ها با پیوستن به واكوئل های غذایی ، آنزیم های گوارشی را به درون واكوئل تخلیه و محتوای درون واكوئل را تجزیه می كنند.

63-  مولكول های كوچك حاصل از این تجزیه مانند اسید های آمینه لیزوزوم ها را ترك و به مصرف سلول می رسند.

64-  یكی دیگر از كرهای لیزوزوم شركت در بلع و گوارش اندامك های پیر و یا آسیب دیده است.

65-  از اجزای حاصل از تجزیه اندامك های پیر و آسب دیده ، اندامك های جدیدی بازسازی می شوند .

66- لیزوزوم ها در نمو جنینی نقش حیاتی دارند؛ مثلاً آنزیم های لیزوزومی ، بافت هایی را كه در زمان جنینی بین انگشتان دست و پا قرار دارند نابود می كنند و انگشتان را از یكدیگر جدا می كنند .
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط علایی