تبلیغات
ثامن زیست - اندامکهای سلولی -3
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

-  مراحل تولید پادتن عبارتند از :

a.        پلی پپتید ساخته شده به درون شبكه ی اندوپلاسمی وارد می شود.

b.       زنجیره‌ی كوچكی از قند به پلی پپتید اضافه می شود. ( تشكیل گلیكوپروتئین)

c.        شبكه ی آندوپلاسمی گلیكوپروتئین را در كیسه‌های ریزی به نام وزیكول (كیسه چه ) انتقالی قرار می دهد و بسته بندی می كند.

d.       این كیسه چه ها از شبكه ی آندوپلاسمی به بیرون جوانه می زنند و س              س به دستگاه گلژی منتقل می شوند.

شبكه ی آندوپلاسمی صاف

41-  شبكه ی آندوپلاسمی صاف ، شبكه ی به هم پیوسته ای از لوله ها و كیسه ها ی غشا دار بدون ریبوزوم است.

42-  درون  شبكه ی آندوپلاسمی صاف آنزیم های متعددی جای گرفته اند.این آنزیم ها كارهای اصلی شبكه ی آندوپلاسمی صاف را انجام می دهند.

-  یكی از مهمترین كارهای شبكه ی آندوپلاسمی صاف ساختن موادی مانند اسید های چرب ، فسفو لیپید و استروئیدها است.

44-  هر یك از انواع لیپید ها نام برده شده توسط نوع خاصی سلول تولید می شوند.

45- در سلول های جگر ما شبكه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای وجود دارد كه در آن 1- آنزیم های خاصی قرار دارند كه به تنظیم مقدار قندی كه از سلول های جگر به جریان خون وارد می شوند كمك می كنند.  2- همچنین آنزیم های دیگری وجود دارد كه دارو ها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می كنند. كه به این كار سلول های جگر سم زدایی گویند.

46-  یكی دیگر از كارهای شبكه ی آندوپلاسمی صاف ذخیره‌ی یون كلسیم در سلول های ماهیچه ای است.

47-  یون كلسیم برای انقباض ماهیچه ها در بافت ماهیچه ای لازم است.

48-  وقتی پیام عصبی به سلول های ماهیچه ای می رسد یون كلسیم از شبكه ی آندوپلاسمی صاف نشت می كند و به درون سیتوپلاسم وارد شده ، موجب انقباض می شود.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط علایی