تبلیغات
ثامن زیست - اندامکهای سلولی -2
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

دستگاه غشایی درونی

21- گروهی از اندامك های یوكاریوتی از غشاهای مرتبط با هم تشكیل شده‌اند كه بعضی از آنها به طور فیزیكی به هم پیوسته‌اند ، اما بعضی دیگر از هم جدا هستند.

22-  در مجموع این غشاها ، شبكه ای درون سیتوپلاسم تشكیل می دهند كه زیست شناسان آن را دستگاه غشایی درونی می نامند.

23-  اندامك های دستگاه غشایی درونی در ساخت ، ذخیره و ترشح مولكول های مهم زیستی با یكدیگر همكاری می كنند.

شبكه ی آندوپلاسمی

24-  شبكه ی آندوپلاسمی آن قسمت از دستگاه غشایی درونی است كه از غشاهای به هم پیوسته تشكیل شده است.

25-  واژه‌ی آندوپلاسم از زبان یونانی به معنی درون سلول گرفته شده است.

26-  دو نوع شبكه ی آندوپلاسمی وجود دارد. 1- شبكه ی آندوپلاسمی زبر              2- شبكه ی آندوپلاسمی صاف

27-  این دو نوع شبكه ی آندوپلاسمی از نظر ساختار و عمل با هم تفاوت دارند اما غشای سازنده ی آنها به هم پیوسته است.

28-  شبكه ی آندوپلاسمی به غشای خارجی پوشش هسته پیوسته است.

29-  شبكه ی آندوپلاسمی فضای درون سلول را به دو قسمت یعنی فضای درون خود و فضای بیرونی خود تقسیم می كند.

30-  تقسیم كردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف كار اصلی دستگاه غشایی درونی است.

 

شبكه ی آندوپلاسمی زبر

31-  شبكه ی آندوپلاسمی زبر از آن جهت به این نام خوانده می شود كه در ریزنگارهای میكروسكوپ الكترونی ، روی آن دانه‌هایی دیده می شود.

32-  این دانه ها همان ریبوزوم ها هستند.

33-  شبكه ی آندوپلاسمی زبر از مجموع كیسه های پهنی ساخته شده است كه به یكدیگر متصل هستند.

34-  شبكه ی آندوپلاسمی دو كار مهم بر عهده دارد؛ 1- غشا سازی         2- ساخت پروتئین

35- بعضی از پروتئین ها كه به وسیله‌ی ریبوزوم ها ساخته می شوند و همچنین فسفو لیپید هایی كه توسط آنزیم ها شبكه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند ، درون غشای شبكه ی آندوپلاسمی قرار می گیرند .در نتیجه غشای شبكه‌ی آندوپلاسمی وسیعتر و گسترده‌تر می شود تا اینكه قسمتی ازآن به دیگر اندامك ها فرستاده می شود.(غشا سازی)

36-  نمونه‌ی پروتئین های ترشحی كه توسط شبكه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند ، پادتن است.

37-  پادتن ها مولكول های دفاعی بدن هستند كه توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح می شوند.

38-  هر مولكول پادتن از چند رشته‌ی پلی پپتیدی ساخته شده است.

39- ریبوزوم های شبكه‌ی آندوپلاسمی زبر این پلی پپتید ها‌ی مولكول پادتن را می سازند و این پلی پپتیدها در درون شبكه ی آندوپلاسمی كنار هم قرا می گیرند و به این ترتیب پادتن كامل و فعال حاصل می شود.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط علایی