تبلیغات
ثامن زیست - اندامکهای سلولی -1
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

سازمان درون سلولی

1-      ریبوزوم ها اجزای بسیار ریز سلول هستند.

2-      ریبوزوم ها درون سیتوپلاسم و حتی درون اندامك هایی مانند میتوكندری و كلروپلاست یافت می شوند.

3-      كار ریبوزوم ها مشاركت در پروتئین سازی است.

4-      هر ریبوزوم از دو بخش نامساوی تشكیل شده است.

5-      ساختار هر دو بخش ریبوزم از پروتئین و انواع ویژه ای ازRNA كه به آن rRNA یا RNA های ریبوزومی گفته می شود ، تشكیل شده است.

6-      ریبوزوم های سلول های پروكاریوتی ساختاری ساده تر و اندازه‌ی كوچكتری نسبت به ریبوزوم های یوكاریوت ها دارند.

7-      ریبوزوم های پروكاریوتی ساختاری شبیه به ریبوزوم های درون میتوكندری ها و كلروپلاست ها دارند.

8-   ریبوزوم های سیتوپلاسم یا چسبیده به برخی از بخش های سلولی هستند و یا اینكه به صورت آزاد در ماده ی زمینه ی سیتوپلاسم ( سیتوسل) قرار دارند.

 


هسته

 

9-      بیشترین ماده ی ژنتیك سلو لهای یوكاریوتی در ساختار هسته جای دارد.

10-  اغلب سلول های یوكاریوتی 1 هسته و بعضی دو یا چند هسته دارند.

11-  هسته مركز تنظیم ژنتیك سلول یوكاریوتی است.

12-  DNAی موجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری می كند.

13-  هسته را پوششی دو لایه ای و منفذ دار احاطه كرده است.

14-  تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از طریق منافذ پوشش آن صورت می گیرد.

15-  درو ن هسته از مایعی به نام شیره‌ی هسته پر شده است.

16-  در شیره‌‌ی هسته DNA و پروتئین های متصل به آن ، هستك یا هستك ها و پروتئین های تشكیل دهنده‌ی اسكلت هسته‌ای قرار دارند.

17-  پروتئین های اسكلت هسته ای به صورت شبكه ای در هم بافته در هسته قرار دارند و موجب پایداری شكل هسته و پایداری پوشش هسته می شوند.

18-  درون هسته یك یا چند توده ی متراكم دیده می شود كه از رشته ها و دانه‌هایی تشكیل شده است. این توده‌های متراكم هستك نام داند.

19-  هستك جای بخشی از DNA و پروتئین های متصل به آن و RNA و پروتئین است.

20-  هستك محلی است كه ریبوزوم ها در آن ساخته می شوند.




نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط علایی