تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس261 دبیرستان جابر هفدهم آبانماه
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
فاتحیان
12
جوان
12
خلیل آبادی
12
خزاعی
11
نصیری
11
نکویی
11
خرمی
10
رحمتی برج
9
سجاد احمدی
8
صادقی
8
سواری
8
پوروحید
7
طالبیان
7
الیاس احمدی
7
حسین زاده
7
عباس زاده
7
عرفی زاده
7
مجتهدی
7
مودب
7
ابراهیمی
6
بانوی
6
رحمتی 
6
سلطانی
6
ملک عیشی
6
میرزایی
5
مروی
5
نعمتی
5
حسین نژاد
5
بهرام پور
5
قدمیاری
4
جامی
4
برنگی
3
جلایر
2
ابوالفضل حسینی 0نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 آبان 1393 توسط علایی