تبلیغات
ثامن زیست - نمونه سوال علوم زیستی.خردادماه92
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
   سوالات امتحان علوم زیستی وبهداشت -خرداد  92   دبیرستان جابربن حیان نام ونام خانوادگی....................وقت امتحان 70دقیقه
1-دوگروه مهم شاخه های علوم زیستی را نام ببرید؟(5/0)
2-سه ویژگی لیپیدها را  بنویسید؟(75/0)
3-برای هریک از بخش های برگ که در زیر آمده یک وظیفه بنویسید؟(75/0 )
الف-کوتیکول                    ب-رگبرگ                     ج-سلول نگهبان روزنه
4-علت هریک از بیماری های زیر را بنویسید؟(1)الف-آنمی                      ب-اسکوروی   
5-اسیدآمینه اساسی را تعریف کنید؟(1)
6-فردی گروه خونی Bدارد.ماده روی گلبول قرمز وماده موجود در سرم اورا نام ببرید؟(5/0)
7-غده هیپوفیز درکجا قراردارد وچه هورمونی ترشح می کند؟اثر این هورمون بر کدام بخش بدن است؟(1)
8-واژه های زیر را تعریف کنید.(5/2)الف-هرم تعداد
ب-توالی
ج-جمعیت
د-منبع طبیعی
ه-بازده تبدیل انرژی
9-پوسیدگی را تعریف کرده وسه عامل مهم در پوسیدگی را نام ببرید؟(2)
10-هریک ازاعمال زیررا کدام باکتری انجام میدهد.(1)الف-تبدیل آمونیاک به نیترات
ب-تبدیل نیتروژن هوا به پروتیین گیاهی
11-چرابا ورود ترکیبات نیتروژن دار وفسفردار به آب دریاها ماهیها می میرند؟(1)
12-دو ویژگی ویروس ها را بنویسید؟(1)
13-انواع گلبول های سفید را نام برده ووظیفه هریک رابنویسید(1)
14-تومور چیست ؟انواع آن را نام ببرید؟(1)
15-دو عارضه روانی ودو عارضه جسمی موادمخدر را بنویسید؟(1)
16-هریک از ویروس های زیر به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟(1)
الف-ایدز             ب-هپاتیت            ج-اوریون                  د-زگیل
17-علت هریک ازموارد زیر را بنویسید.(1)الف-برای رشد وترمیم بدن تخم مرغ بهتر از شیر است.
ب-هویج برای سلامتی مفید است.
18-چه ویژگی برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد؟(1)
19-چرا ویروس ها انگل اجباری درون سلولی اند؟(1)نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 خرداد 1393 توسط علایی