تبلیغات
ثامن زیست - نمونه سوال علوم زیستی.خردادماه
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

به نام خدا      امتحان علوم زیستی وبهداشت    سال اول    هنرستان کارودانش محمودیه 7        خرداد1391  وقت امتحان:70دقیقه

نام ونام خانوادگی............................     کلاس................                                                      جای نمره....................

1-جاهای خالی را باکلمه مناسب پرکنید:الف-دوشاخه مهم علوم زیستی...............و.............است.(5/0)

ب-وظیفه اندامک سلولی ریبوزوم.....................ومیتوکندری................است.(1)

ج-تری گلیسریداز..............اسیدچرب ویک مولکول...............تشکیل شده است.(5/0)

د-سلولهای نگهبان روزنه می توانندروزنه را........................ومعمولادرروپوست        فراوان ترند.(5/0)

ه-بین روپوست بالائی وپائینی دویاچند لایه کلروپلاست دار وجود داردکه.................نامیده می شود.(5/0)

و-علت بیماری گواترکمبود...................وعلت بیماری شب کوری...................است.(1)

ز-فردی که گروه خونی Aداردماده روی گلبول قرمز او...............وماده موجود درسرم........است.(5/0)

ح-ویروس ایدزبه .............وویروس اوریون به.............آسیب می رساند(5/0)

ط-غده هیپوفیزدر.................قرار داردوهورمون...........ترشح می کند.(1)

2-یک مثال برای غذاها یی که مواد زیر را دارند بنویسید.(1)

الف-لاکتوز................ب-کلسترول..................ج-پروتئین محلول..............د-پروتئین جامد..............

3-چرا از اثرانگشت دراداره پلیس استفاده می شود؟(1)

4-سلولی 10 کروموزوم دارد وتقسیم میوز انجام می دهدچند سلول بوجود می آید؟سلولهای جدید هرکدام چند کروموزوم دارند؟(1)

5-واژه های زیر را تعریف کنید)2 )الف-هرم تعداد

ب-کنام

ج-بازده تبدیل انرژی

د-توالی

6-روش پاستوریزه کردن شیر راتوضیح دهید؟

7-درچرخه نیتروژن هریک ازواکنش های زیرتوسط کدام باکتری انجام می شود؟(1)

الف-آمونیاک                    نیترات                        ب-نیتروژن هوا                             پروتئین گیاهی

8-چهار روش نگهداری مواد غذائی رانام ببرید؟درکدام روش میکروب ها می میرند؟درکدام روش میکروبهاغیرفعال می شوند؟(1)

9-چرا باورود مواد نیتروژن دار وفسفردار به آب دریاها ماهی ها می میرند؟(1)

10-دو ویژگی مهم ویروس ها را بنویسید.(1)

11-باکتری ساپروفیت چه تفاوتی باباکتری انگل دارد؟(1)

12-دوگروه اصلی گلبول های سفید رانام ببرید؟وظیفه هریک رابنویسید؟(1)

13-چرادر توده گیاخاک ظروف پلاستیکی ومواد آغشته به روغن نباید وجود داشته باشد؟(1)

14-معمولا تعداد باکتری ازحد معینی زیادتر نمی شود.چرا؟(1)

                                                                                          موفق باشید-علائی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 توسط علایی