تبلیغات
ثامن زیست - سوالات فصل 8/ازكتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 – كلاس دوم تجربی
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
- در هر یك از موارد زیر نوع انقباض ماهیچه چیست؟ ویژگی هر كدام چیست؟

الف- نگاه داشتن یك وزنه در دست.                                    ب- دویدن

2- وظیفة مایة مفصلی چیست؟

3- كدامیك از حركات گیاهی زیر گرایشی و كدامیك تاكتیكی است؟

الف- حركت ریشه به سمت زمین        ب- حركت سلول نر گیاهان به سوی سلول ماده

4- بساوش تنجی را تعریف كنید؟

5- پرندگان در هنگام پرواز چگونه صعود می كنند؟ توضیح دهید؟

6- نوع مفصل زانو و محل اتصال استخوان ران به نیم لگن را نام ببرید؟

7- علت پیچش در گیاهان را توضیح دهید؟

8- نقش بالك در پرواز پرندگان چیست؟

9- الف- هر تار ماهیچه ای از پوشش به نام ...... احاطه شده است.        ب- هر تارچه از توالی تعدادی........... درست شده است.

ج- در ساركومرهر بخش تیره بوسیلة یك صفحه بسیار روشن به نام........ .به دو بخش برابر تقسیم شده است.

د- نگاه داشتن یك وزنه بدون حركت دادن آن، انقباض ...... می باشد.

11- یك سیستم هاورس از چه قسمتهایی تشكیل شده است؟

12- در شكل مقابل هر یك از بخش های مشخص شده را نامگذاری كنید؟(ساختار یك مفصل شكل 13-9 ص140)

13- خم شدن گیاه به سمت نور را .......... و بسته شدن برگهای اقاقیا در شب را ....... و حركت برگهای گیاه گوشتخوار در اثر تماس حشره را ..... می گویند.

14- حركت های گرایشی گیاهان را تعریف كنید و مثالی از اآنها ذكر كنید.

15- الف) جنس اسكلت حشرات از ماده ای به نام ...........است.                 ب- واحد ساختاری ماهیچه ..............نام دارد.

ج- بسته شدن برگهای گیاه حساس در اثر لمس آن .......نامیده می شود.      د- مفصل آرنج از نوع..... می باشد.

16-الف) علت پایین افتادن پلكها موقع خواب از بین رفتن.......می باشد.       ب- تنه استخوانهای دراز از نوع بافت .........می باشد.

ج- ماهیچة مورب خارجی در قسمت ......انسان قرار دارد.                           د- غشاء سلول ماهیچه ای اسكلتی ..........نامیده می شود.

و- ماهی ها به كمك باله های ..........حركات خود را تندتر یا كندتر می كنند.

17- الف- انواع حركات القایی در گیاهان را نام ببرید؟               ب- انواع استخوانهای بدن انسان را از نظر شكل بنویسید؟

18- الف- ویژگی بافت استخوانی متراكم چیست؟                      ب- بافت استخوانی اسفنجی در كجا دیده می شود؟

ج- علت پایین افتادن گردن و پلك ها هنگام خواب چیست؟         د- علت توانایی حركت عمودی در ماهی ها چیست؟

19- الف- بادكنك شنا در ماهی ها و بالك در پرندگان چه وظیفه ای دارند؟      ب- در میون محل ساركولم و ساركومر را بنویسید؟

20- الف- بافت استخوانی متراكم در چه بخش هایی از استخوان های دراز، كوتاه و پهن قرار دارد؟

ب- برای مایع مفصلی و كپسول ها ی رشته ای یك وظیفه بنویسید؟

21- الف- حركتهای القایی و پیچش را تعریف كنید.                        ب- بساوش تنجی و شب تنجی چگونه ایجاد می شود؟

22- انقباض ایزومتریك را با انقباض ایزوتونیك مقایسه كنید و برای هر یك مثال بزنید؟

23- بافت استخوانی متراكم و بافت استخوانی اسفنجی در كجا دیده می شوند؟

24- دو عامل درونی گیاهان كه حركت های فعال را بوجود می آورند كدامند؟

25- نحوة حركت كرم خاكی را شرح دهید؟

26- ماهی ها چگونه به سمت جلو حركت می كنند.

27-میون، ساركولم، ساركومر، صفحة هنسن و شبكة ساركوپلاسمی را تعریف كنید.

28-  تونوس ماهیچه ای و سیستم هاورس را تعریف كنید؟

29- عوامل نگه دارندة استخوانها را در محل مفصل بنویسید؟(سه مورد)

30- حركت های خودبخودی و حركات القایی  را در گیاهان با یكدیگر مقایسه كنید؟
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 توسط علایی