تبلیغات
ثامن زیست - نمونه سوال زیست دوم تجربی فصل 7
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
1- الف- مادة دفعی نیتروژن دار در فیل و گنجشك چیست؟

ب- چرا تخلیه ادرار در نوزادان بصورت غیر ارادی صورت می گیرد؟

2- چه عواملی باعث تراوش مواد به درون كپسول بومن می شوند؟

3- كلیه ها چگونه از اسیدی شدن یا قلیایی شدن خون جلوگیری می كنند؟

4- اهمیت پدیدة باز جذب در تشكیل ادرار چیست؟

5- نوع مادة دفعی نیتروژندار در ماهی ها، قورباغه بالغ و كبوتر چیست؟

6-  الف- پالایش خون و تشكیل ادرار در كدام قسمت كلیه انجام می شود؟

ب- مراحل تشكیل ادرار را نام ببرید؟

7- الف- وزغ ها هنگامی كه در آب بسر می برند كدام مادة نیتروژن دار را دفع می كنند؟

ب- به غیر از آب كدام مادة دفعی گیاهان از راه روزنه های هوایی دفع می شود؟

8- الف- شبكة مویرگی ابتدای هر نفرون چه نام دارد؟

ب- روش بازجذب اسیدهای آمینه در كلیه ها چگونه است؟

ج- ماهیچه های دیوارة میزنای از چه نوع هستند؟

د- در حالتی كه خون حالت اسیدی پیدا كند كلیه ها چه مادة دفعی را بیشتر دفع می كنند.

9- مراحل تشكیل ادرار را نام برده و تعریف كنید؟

10- چگونگی تنظیم PH خون توسط كلیه ها را بنویسید؟

11- شكل مقابل ساختار یك نفرون را نشان می دهد موارد خواسته شده را نامگذاری كنید؟(شكل 2-8 ص 125)

12- الف- چرا گفته می شود مقدار ادراری كه در هوای گرم تولید می شود كمتر از مقدار ادراری است كه در هوای سرد تولید می شود.

ب- در تشكیل ادرار پدیدة بازجذب به چه منظور انجام می شود؟

13- در تشكیل ادرار تراوش، در كدام قسمت نفرون، بر چه اساسی و تحت اثر چه عاملی انجام می گیرد؟

14- هومئوستازی، نفرون، گلومرول و ترشح را تعریف كنید؟
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 توسط علایی