تبلیغات
ثامن زیست - سوالات فصل6 علوم زیستی
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
با تشکر از دانش آموز عزیز علیرضا رشیدیان کلاس122 دبیرستان امام خمینی که تایپ سوالات را انجام دادند.
1-پوسیدگی را تعریف کنید.
2-سه عامل مهم در پوسیدگی را نام ببرید و مهم ترین عامل چیست؟
3-تجزیه کنندگان چگونه باعث پوسیدگی میشوند؟
4-چرا پوسیدگی با تولید گرما همراه است؟
5-علت بوی بد اجساد چیست؟
6-شرایط محیطی مناسب در پوسیدگی را فقط نام ببرید.
7-مومیایی شدن را تعریف کنید.
8-علت سالم ماندن جسد ماموت ها در سیبری روسیه چیست؟
9-تنفس بی هوازی را تعریف کنید.
10-تورب چیست؟چرا اگر جسدی در تورب دفن شود نمی پوسد؟
11-علت سالم ماندن اسکلت ببرهای دندان شمشیری در کالیفرنیا چیست؟
12-کود برگ یا گیاخاک را تعریف کنید.
13-اهمیت پوسیدگی را بنویسید.
14-چرا موادی مانند شیشه و پلاستیک تجزیه نمی شوند؟
15-در تهیه کود گیاهی از چه موادی استفاده میشود؟
 16-چرخه مواد را تعریف کنید.
17-چرخه کربن را رسم کنید.
18-وظیفه ی باکتری های زیر در چرخه نیتروژن رابنویسید.
باکتری های شوره گذار)باکتری های شوره زدا)باکتری های تثبیت کننده
19-باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در ریشه چه گیاهانی وجود دارند؟
20-عوامل افزاینده دی اکسید کربن هوا را نام ببرید.
21-چرا با افزایش دی اکسید کربن هوا گرم می شود؟
22-عوارض گرم شدن هوا را بنویسید؟
23-درصد گازهای هوا را بنویسید؟
24-بازده تبدیل انرژی را تعریف کنید.
25-بازده تبدیل انرزی رادر گندم و نیشکر مقایسه کنید.
26-چه مقدار از انرژی که یک گاو بدست می آورد-در بافت ها ذخیره میشود؟وانرژی به چه صورت هایی هدر می رود؟
27-از نظر اقتصاد محیط زیست مصرف غذاهای گیاهی باصرفه تر است یاغذاهای جانوری؟چرا؟
28-چرا روغن جگر ماهی سر شار ازویتامینDاست؟
29-چه موادی ممکن است به عنوان سم وارد بدن انسان شود؟
30-چه زمانی ترکیبات D.D.Tبرای انسان زیان بار است؟
30-ترکیبات جیوه چه مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند؟
31-واژه های زیر را تعریف کنید:)زیستگاه)گونه شاخص)جامعه)جایگزینی)توالی)نقطه اوج اکوسیستم
32-هر یک از جانداران زیر در چه زیستگاهی زندگی میکنند؟حلزون)خزه)کرم خاکی)گیاهان گلدار
33-چه عواملی باعث تغییرات زیستگاه می شود؟
34-چرا هر قدر توالی پیش رود اکوسیستم پیچیده تر می شود؟
35-چه عواملی ممکن است از پیشرفت توالی جلوگیری کند؟
36-چگونه ممکن است جانوری از پیشرفت توالی جلوگیری کند؟
37-واژه های زیر را تعریف کنید:گونه غالب)گونه فراوان)گونه کمیاب
38-چار چوب چیست و چه کاربردی دارد؟
39-روش نمونه برداری را شرح دهید.
40-اگر مساحت یک زمین کشاورزی 10هکتار باشد وبا استفاده ازچارچوب در یک متر مربع 4کفشدوزک وجود داشته باشد تعداد کل کفشدوزک ها را تخمین بزنید.
41-اصطلاحات زیر را تعریف کنید.گونه)جمیعت
41-چه عواملی باعث تغییر تعداد جمیعت می شود؟
42-چرا درچند سال اخیر رشد جمیعت افزایش یافته است؟
43-تراکم جمعیت را تعریف کنید وفرمول آن را بنویسید.
44-اثرات انسان بر تخریب اکوسیستم ها را بنویسید.
45-منبع طبیعی را تعریف کنید.
46-نقش منبع طبیعی را بنویسید.
47-چرا با ورودترکیبات نیتروژن دار وفسفردار به آب دریاها-ماهی ها میمیرند؟
48-چرا موادی مانند حشره کش ها وکودشیمیایی و پلاستیک در محیط تجزیه نمی شوند؟
49-علت های فرسایش خاک رابنویسید.
50-علت کمبود منابع آب شیرین چیست؟
51-علت پایان یافتن نفت چیست؟
52-سه مشکل اساسی را که زندگی بشر را تهدید می کند را بنویسید.
53-چگونگی استفاده درست از طبیعت را بنویسید.
نوشته شده در تاریخ شنبه 30 فروردین 1393 توسط علایی