تبلیغات
ثامن زیست - نمرات121جابر-فصل6
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

نام ونام خانوادگی

نمره

نام نام خانوادکی

نمره

آموزش

9.75

کریمی

9.75

خرمی

8

سیدایمان حسینی

8

علیزاده

10

جوانشیر

8.5

یوسف پور

10

دوستی

8.5

حسین زاده

10

عرفی زاده

10

شمس زاده

10

ساجدی

9

نعمتی

10

فاتحیان

10

رزاقی

9

نصیری

8.5

قدمیاری

10

بلندی

10

پاسبان

10

رمضانیان

8.75

عدالت منش

9

تصدیقی

8

سیدابوالفضل حسینی

7

شهرکی

5

خوش بیان

9

موسوی

8.75

 

 

قربانیان

5

 

 

 

 

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند 1392 توسط علایی