تبلیغات
ثامن زیست - امتحان زیست شناسی (1)وآزمایشگاه –سال دوم تجربی-دی1392-دبیرستان جابربن حیان-
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

امتحان زیست شناسی (1)وآزمایشگاه –سال دوم تجربی-دی1392-دبیرستان جابربن حیان-وقت امتحان:80دقیقه

                      نام ونام خانوادگی....................کلاس................جای نمره.................

الف-کدام عبارت صحیح وکدام عبارت غلط است؟(2نمره)

1-پلی مرها ومونومرها در جانداران مختلف متفاوتند.(.......)

2-فسفولیپیدها دارای یک بخش آب دوست ویک بخش آب گریزند.(........)

3-بامیکروسکوپ الکترونی DNAقابل مشاهده است.(.......)

4-تمام سلول های یوکاریوتی دارای میتوکندری اند.(.......)

5-ویژگی غشای موکوزی داشتن سلولهای مژکدار است.(.......)

6-رشته های کشسان فراوان در بافت استخوانی وجود دارد.(.......)

7-درحرکت لقمه غذایی درمری جاذبه نقش مهمی ندارد.(........)

8-غدد معدی نزیک پیلوربیش ترHCLتولید می کنند.(.........)

ب-جاهای خالی را باکلمه مناسب پرکنید.(4نمره)

9-ازهیدرولیز لاکتوز...............وگلوکز بدست می آید.

10-طی..........DNAنوکلئوتید به وجود می آیدکه آب نیز ..........می شود.

11-پروتئین انقباضی در سلول های........... وجود داردوپروتئین ذخیره ای تخم مرغ........نام دارد.

12-درسلول یوکاریوت ریبوزوم در ..........ساخته می شود که باعبور از هسته وارد سیتوپلاسم شده ووظیفه آن .......است.

13-دربافت آوند چوبی شیره ی .........جریان دارد که شامل...........و...........است.

14-درزیر پوست بافت پیوندی ...........وجود داردکه بافت پوششی پوست رابه............متصل می کند.

15-ابتدای روده بزرگ............نام داردکه در قسمت پایین آن.........وجوددارد.

16-غددترشح کننده ی............درسراسر لوله گوارش وجود دارد که باجذب آب به.............تبدیل می شود.

ج-سئوالات تشریحی:

17-چهار ویژگی آنزیم هارا بنویسید.(1)

 

18-31مولکول آمینواسید باواکنش سنز آبدهی بایکدیگر ترکیب شده اندویک پلی پپتید به وجود آورده اند .دراین واکنش چند مولکول آب آزاد شده است؟(5/0)

19-الف-آب گریز ترین لیپیدچه  نام دارد؟ب-چگونه روغن های گیاهی را به جامد تبدیل می کنند؟(1)

 

20-اگر طول ضلع یک سلول مکعبی از 3میکرون به9میکرون برسد نسبت سطح به حجم چه تغییری می کند؟(1)

21-ساختار کلروپلاست را رسم کرده وبخش های آن را نام گذاری کنید.(5/0)

 

22-هریک از وظایف زیر برعهده کدام اندامک سلولی است؟(1)

الف-هضم وگوارش اندامک های پیر                                             ب-نشانه گذاری مولکول های ترشحی 

ج-شرکت در نمو جنینی                                                          د-ذخیره آب ومواد زاید

23-انتقال فعال وانتشار تسهیل شده راباهم مقایسه کنید.(1)

 

24-چه رابطه ای بین لان وپلاسمودسم وجوددارد؟توضیح دهید.(1)

 

25-هریک از اندام های زیر دارای چه نوع بافت پوششی هستند؟(1)

الف-اتاقک های هوایی شش                   ب-درون مری                      ج-لوله نفرون                د-سطح درونی معده

26-شکل یک نورون رارسم کرده وبخش های آن را نام گذاری کنید(5/0)

 

27-تفاوت عناصرآوندی وتراکئید رااز نظر ساختار وسرعت عبورمواد بنویسید؟(1)

 

28-نقش کیسه های اطراف  معده ملخ وبرجستگی های روده کرم خاکی رابنویسید.(5/0)

 

29-روش جذب هریک از مواد غذایی زیر از چه طریقی جذب روده باریک می شود؟

الف-قندهای ساده            ب-ویتامینB12                           ج-چربی ها                 د-  آمینواسید

30-بخش های چهار قسمتی معده چها رقسمتی نشخوارکنندگان را نام ببریدوجذب آب وترشح آنزیم های گوارشی درکدام بخش  انجام می شود(1)

 

31-درکدام سلول های بدن میتوکندر ی بیشتر وجوددارد؟چرا؟(1)

 

32-اگر یک گلبول قرمز ویک سلول گیاهی در محلولی که غلظت  نمکهای آن از درون سلول ها کمترباشدچه اتفاقی برای هریک از سلول ها می افتد ؟چرا؟(1)

 

موفق باشید-علائی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 دی 1392 توسط علایی