تبلیغات
ثامن زیست - اعلام نمرات دی ماه 92کلاس262دبیرستان جابربن حیان
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی عنمرات دی92 کلاس261-جابرردیف
نام خانوادگی
نمره


1
آبرودی
11.5
2
آقاجانی
7.75
3
ابراهیمی
4.5
4
ابری
18
5
احمدی 
12.75
6
اسماعیلی
13.5
7
باغبانی
10.75
8
تمانونلو
16.75
9
ثنایی
6.25
10
حامدی نسب
8
11
حسینی
7
12
خسروی
6.75
13
دائی نژاد
10.75
14
دلدار
9.5
15
ذاکرالحسینی
8
16
راه نشین
10.75
17
رجب زاده
9.25
18
رحمانی
15.25
19
رحمتی
9.25
20
رضائی فر
3
21
سلطانی
9.75
22
شایسته
12.75
23
شفائی
10.25
24
صلواتی
15.25
25
طالبان
16.25
26
فریدونی
5
27
گنجعلی
3.5
28
محسنی
9.5
29
مصطفی زاده
13.75
30
مکسانی
2
31
ناجی
15.5
32
نبی زاده
9
33
هادقی 
14.5

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 دی 1392 توسط علایی