تبلیغات
ثامن زیست - خلاصه‌ی درس فصل 4ازكتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 – كلاس دوم تجربی-قسمت ششم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

سازش دستگاه گوارش علفخواران

1-      تفاوت دستگاه گوارش جانوران برای حداكثر استفاده از غذا و كارایی دستگاه گوارش است.

2-      طول لوله‌ی گوارش تعیین كننده ی نوع غذایی است كه جاندار می خورد.

3-      طول روده در جانوران گوشت خوار كوتاهتر از سایر جانوران است.

4-      بلندتربودن طول روده فرصت بیشتری به آن می دهد تا مواد غذایی موجود در مواد گیاهی را بیشتر جذب كند.

5-      گوارش مواد گیاهی دشوار تر از گوارش گوشت و مواد جانوری است  .

6-   طولانی تر شدن روده سطح تماس پوشش درونی روده را با غذا افزایش می دهد و می دانیم كه غلظت مواد غذایی قابل جذب در غذاهای گیاهی كمتر از مواد جانوری است.

7-   نوزاد قورباغه كه آبزی است گیاهخوار است ، اما قورباغه ی بالغ گوشتخوار (حشره خوار ) است . نسبت طول روده به طول بدن در نوزاد قورباغه بیسار بیشتر از همین نسبت در قورباغه‌ی بالغ است.

8-      هنگام دگردیسی قورباغه و تبدیل نوزاد قورباغه به قورباغه‌ی بالغ ، رشد روده نسبت به سایر بخش هایبدنی كند تر است.

9-      پستانداران گیاهخوار عموماً رودهی بسیار بلندی دارند.

10-  درلوله‌ی گوارشی بسیاری از پستانداران گیاهخوار حفره هایی وجود دارد كه باكتری های تجزیه كننده سلولز در آنجا ساكن هستند.

11-  در بعضی جانورا ن گیاهخوار این حفره روده‌ی بزرگ یا روده‌ی كور  می باشد. دستگاه گوارش فیل و اسب از این نوع می باشد.

12- در این جانوران (فیل و اسب) از آنجا كه گوارش سلولز در روده‌ی باریك انجام نمی شود ، بسیاری از مواد غذایی موجود در روده ی آنها به صورت مدفوع دفع می شود.

13-  نشخوار كنندگان مانند گاو و گوسفند و گوزن و بز ، معده ی چهار قسمتی دارند كه به ترتیب شامل سیرابی ،‌نگاری ، هزارلا و شیردان است.

14- جانور ابتدا مواد گیاهی نیمه جویده شده را می بلعد . باكتری های سیرابی و نگاری مقدار زیادی از سلولز را در این دو قسمت تجزیه می كنند. سپس جانور در هنگام استراحت غذای سیرابی و نگاری را بار دیگر وارد دهان خود می كند و آن را دوباره می جود و بار دیگر می بلعد. غذا این بار وارد هزارلا می شود و آب آن جذب میشود. پس از آن غذا به شیردان وارد میشود كه در شیردان آنزیم های گوارشی جانور ، سبب گوارش شیمیایی مواد غذایی می شوند. در شیردان غذا همراه با باكتری هایی كه با آن وارد شده‌اند گوارش می یابد و مقدار زیادی از مواد غذایی آماده‌ی آن جذب می شود.

15-  باكتری ها با سرعت زیاد تكثیر می یابند ، بنابراین مقدار آنها تقریباً درلوله‌ی گوارشی ثابت است.

16-  دستگاه گوارش نشخوار كنندگان به علت سازگاری بیشتر ، نسبت به سایر علفخواران مثل فیل و اسب كارایی بیشتری دارد.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392 توسط علایی