تبلیغات
ثامن زیست - نمونه سوال زیست دوم تجربی دی ماه
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

 

امتحان: زیست شناسی دوم تجربی

 

دل آرام گیرد به یاد خدای

بارم

1

اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

الف)هیدر وکربن:                                      ب) فیبریل:

ج)سنتز آبدهی:                                         د) ریزنگار:

2

2

عبارت صحیح را با  ص و عبارت غلط را با  غ  مشخص کنید؟

الف)از آنزیم سلولاز در ساختن اسفنج استفاده می شود.(         )

ب)در مولکول AMP سه مولکول فسفات وجود دارد.(         )

ج)ویتامین ها و مواد معدنی سرعت واکنش آنزیم ها را افزایش می دهند.(      )

د) دو مونو ساکارید گلوکز و فروکتوز با سنتز آبدهی مولکول ساکاروز را ایجاد می کنند.(       )

1

3

واکنش انرژی خواه چیست ؟ با ذکریک مثال آن را توضیح دهید؟

 

1

4

ساختمان فسفولیپید را با تری گلسرید مقایسه نمایید؟

 

1

5

برای هر یك از اندامك های زیر حداقل یك وظیفه در سلول بنویسید.

هستك :                                     جسم گلژی:                                                                                                                                                                          

1

6

دو نوع میکروسکوپ الکترونی را نام برده  و کار هر یک را بیان کنید؟

 

1

7

الف) عامل محدود کننده اندازه سلول چیست؟ 

ب) چرا سلول نمی تواند از حّدمعینی کوچکتر شود؟

1

8

الف) دو اندامک بدون غشاءرا در سلول یوکاریوت ها نام ببرید؟

 ب)نام دو اندامک که فقط درسلولهای گیاهی دیده می شود ذکر کنید؟

 

1

9

انتقال فعّال یعنی چه؟ چه تفاوتی با انتشار دارد؟

1

10

برای هر یك از موارد زیریک دلیل ذكر كنید؟

الف) كروی و كوچك بودن گلبولهای قرمز         

ب) حجیم بودن تخم پرندگان

1

11

دونوع بافت پیوندی رشته ای را نام  ببرید و کار هریک رابیان کنید؟

1

12

شکل مقابل ماهیچه های بدن انسان را نشان می دهد.

  الف) شماره های (1) و (2) چه نوع ماهیچه هایی  هستند؟

(ب) ماهیچه شماره (1) ارادی است یا ماهیچه صاف ؟

ج) ماهیچه صاف در کجای بدن دیده می شود؟                                                                                                                                                                                                                                                                       

1

13

   نقش  هر کدام در گوارش چیست؟

 الف) بیكربنات لوزالمعده:          ب) فاكتور داخلی معده:

 

1

14

الف)دو مورد از وظایف سلولهای نوروگلیا را بنویسید؟

ب) دونوع سلول تمایز یافته رو پوست(اپیدرم) کدامند؟(فقط نام ببرید)

 

1

15

دو تفاوت تراكئید و عناصر آوندی چیست؟

1

16

چهار مرحله تغذیه و گوارش در جانوران را فقط نام ببرید؟

1

17

 نقش هزار لا  و  شیردان در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان چیست؟

1

18

الف)صفرا چیست؟ب) دو وظیفة آنرا بنویسید؟

1

19

یک مورد از وظایف سنگدان را در لولة گوارشی پرندگان بنویسید؟

 

5/

20

روی کلمه غلط خط بکشید؟

  الف) كدام زنده است؟« فیبر / كلانشیم»

 ب) به رشته هایی که پیام عصبی را

  به جسم سلولی نورون می برد «آکسون / دندریت » گویند.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 دی 1392 توسط علایی